Cote d’Ivoir

Update 2011-2012

Tijdens en na de politieke onrust in Ivoorkust in 2011 heeft onze projectpartner Père Okrou het zwaar gehad. De politieke onrust heeft de omgeving van de boerderij getroffen. Veel mensen hebben tijdens de conflicten kunnen schuilen op de boerderij, hetgeen als positief beschouwd kan worden. Hieronder een update over hoe het de boerderij momenteel vergaat.

1. De Boerderij:

Schapen: na de schapendiefstal ten tijde van de politieke onrust waren nog drie schapen over. Er is opnieuw begonnen met  veeteelt en sinds dien zijn er zes schapen bijgekomen. Totaal zijn er nu negen schapen.
Rundvee: 45 stuks in totaal (koeien, kalveren en stieren)
Visserij: na de politieke onrust waren de vijvers leeggeroofd. In 10 van de 16 vijvers zijn opnieuw (poot)visjes uitgezet.
Palmbomen: een totaal van tien hectare is beplant. Zes hebben palmnoten geproduceerd, vier zijn nog jong.

Twee jonge mannen werken en leren op de boerderij.

2. Gebouwen: rond de winkel zijn vier studio’s gebouwd.  De verhuur hiervan moet voor structurele inkomsten gaan zorgen en voor de bouw van een extra onderkomen. Echter, de bouw van dit laatste gaat langzaam omdat de inkomsten van de verhuur van de studio’s laag is. Voor de duidelijkheid: per studio wordt 30 000 F CFA gevraagd, wat neerkomt op 120 000 F CFA per maand. Een ton cement kost 100 000 F CFA.

3.  De vrouwengroep: manager/leidster Christine heeft helaas de groep verlaten. Père Okrou is aan het kijken hoe de groep gereorganiseerd kan worden en wie de nieuwe leidster zal worden.

Conclusie: het feit dat de boerderij na de politieke conflicten op eigen krachten weer is opgekrabbeld, zonder extra financiering van Mesics, is een goed teken. Deze ontwikkeling is geheel in lijn met de filosofie van Mesics, namelijk zelfredzaamheid.

Project titel: “Akale Pisciculture / Mesics Ivoire”

Location: Ongeveer 5 ha, in de omgeving van Sikensi, 80 km ten noorden van Abidjan.

Project Partner: Père Siméon Okrou

p/a U.C.A.O., 08 BP 22, Abidjan
Tel: + 225 224 00 650
Fax: + 225 224 41 593
mobiel: + 225 05 006 394

Email: okrsim@yahoo.fr

Update 2010

De boerderij en ‘magasin/appartement’ van Mesics partner Pere Okrou hebben naar behoren gedraaid: de inkomsten bedroegen 3.500 euro. Hiermee zijn de schoolgelden van 2 kinderen betaald. De rest is gereserveerd voor onderhoud en belastingen (1.500, resp. 500 euro). Gezien het succes van het ‘magasin/appartement’ zal Mesics binnenkort een aanvraag ontvangen voor uitbreiding.

Helaas is de exploitatie van de tilapia vijvers nog steeds niet hervat vanwege chronische diefstal van de vis.

De maïsmolen in Soukouebi lijkt goed te lopen, maar er zijn geen financiële gegevens beschikbaar van de exploitatie door de vrouwengroep o.l.v Christine. De vrouwengroep wil haar activiteiten uitbreiden met de productie en verkoop van houtskool.

Update 2009

In oktober 2009 heeft Mesics besloten om partner Père Simeon Okrou een gift te doen van ruim € 3.000,- om de acht jaar oude tractor te repareren. Deze tractor was in 2001 een gift van de Nederlandse Ambassade in Abidjan. Belangrijk onderdeel van de filosofie van financiële zelfredzaamheid is de noodzaak om te voorzien in een reserve voor herstel en eventuele vervanging van materieel. Dit was duidelijk niet het geval bij de tractor. Desondanks heeft Mesics besloten om de reparatie te financieren.

Père Okrou is nog steeds fulltime professor aan de Universiteit van Abidjan. Daarom kan hij niet genoeg tijd besteden aan de boerderij in Sikensi. Als gevolg daarvan kan de boerderij zich voorlopig nog niet goed ontwikkelen als opleidingscentrum voor jonge boeren. De prachtige tilapiavijvers worden niet meer onderhouden vanwege aanhoudende diefstal. Afgezien van de reparatie van de tractor blijkt de boerderij tezamen met de winkel financieel op eigen benen te kunnen staan. De vrouwengroep van het dorp Souékédi lijkt goed te draaien met de maïsmolen die in 2008 werd geïnstalleerd. Deugdelijke rapportage ontbreekt.

Père Okrou wil in 2010 twee nieuwe vrouwengroepen opstarten in twee andere dorpen.

Père Okrou en vertegenwoordigers van KICI bespraken tijdens de 3e Mescis Conferentie de mogelijkheid om een melkkoeienproject op te starten en het vermarkten van 2e handskleren uit Nederland. Op aanraden van Mesics is besloten om deze projecten voorlopig uit te stellen tot het moment dat duidelijk wordt dat boerderij en magasin echt zelfvoorzienend zijn, hun rol kunnen vervullen als opleidingscentrum en idealiter vanuit de eigen verdiensten nieuwe projecten kunnen opstarten. Eén en ander is in alle openheid met Père Okrou en KICI besproken en besloten.

Achtergrond

Père Okrou is afkomstig uit Sikensi. Sedert 1992 heeft hij op eigen terrein de boerderij in beheer. In zijn hoedanigheid van professor aan de Universiteit UCAO te Abidjan, heeft hij een plek willen creëren om theorie in de praktijk te brengen en om een inkomensgenererende activiteit te ontplooien.

De hoofdactiviteit van de boerderij in de eerste 6 jaren betrof de kweek van tilapia in ca 15 natuurlijke vijvers van in totaal ca 3000 m² oppervlakte. In dit verband is Père Okrou in 1997 in contact gekomen met Pater Jan Heine en Mesics.

Doel

Aanvankelijk was de boerderij uitsluitend gericht op tilapiakweek. In de loop der jaren zijn hier stap voor stap andere activiteiten aan toegevoegd zoals koeien, geiten, varkens, schapen, pluimvee en palmen. Daarbij is de boerderij een centrum geworden van spiritualiteit, opleiding en sociale ontwikkeling.

Financiële zelfredzaamheid is een essentieel criterium voor het project. De operationele kosten moeten gedekt kunnen worden door de opbrengsten van de productie. Grotere (uitbreidings)investeringen kunnen gefinancierd worden door bronnen van buitenaf.

Exploitatie

Producten: 8 hectaren palmen en 5000 m2 visvijvers. In 2007 waren er 7 geiten, 30 schapen, 45 runderen, 80 varkens en 20 stuks pluimvee, diverse opstallen.

Arbeid: 5 voltijd medewerkers. Variabel aantal deeltijd medewerkers.

Investering door Mesics: bouw van een dijk van 20 meter, enkele tilapiavijvers van in totaal 2000 m2, tractor, varkensstallen, wachthuisje, gastenverblijf, winkel/slagerij, diverse produktiematerialen. Totaal:ca € 80.000,- .

Locale bijdrage: grond, arbeid, beheer, diverse kosten in cash en kind. Het totaal is moeilijk te kwantificeren.

Eigendom: Père Okrou is eigenaar van terrein en alle investeringen. Mesics en Père Okrou overleggen in hoeverre het oprichten van een lokale stichting of een NGO getiteld “Mesics Ivoire”, de continuïteit van het project zou kunnen garanderen.

Resultaten

  • Continue roulatie van medewerkers
  • Installatie van een meelmolen in het dorp
  • Hulp aan buren
  • Ondersteuning van vrouwengroepen
  • Samenwerking met twee landbouwscholen in het kader van stagiaires
  • Spiritueel centrum ten behoeve van groepen en individuen

Evaluatie (1998-2006)

Het bereiken van financiële zelfredzaamheid van de boerderij is op de goede weg. Dit is des te meer te waarderen in het licht van de moeilijke economische en politieke situatie van het land sinds ongeveer 2002.

De activiteiten van de boerderij op sociaal gebied zijn moeilijker te evalueren. Het feit dat regelmatig jonge medewerkers te werk worden gesteld en worden opgeleid en vervolgens uitwaaieren, lijkt positief. Ook de samenwerking met de twee landbouwscholen kan positief genoemd worden. Tot nu toe zijn er geen vrijwilligers/studenten uit Europa op het project geweest. Dit moet men ook zien in het licht van de vermeende instabiele politieke situatie.

Men dient zich altijd af te vragen of de resultaten in verhouding staan tot de geïnvesteerde bedragen. In dit kader veroorlooft Mesics zich om een lange termijn perspectief te hebben. De investeringen zijn vooral bedoeld als “capacity building”. Mesics is overtuigd van de kwaliteiten en de goede intenties van Père Okrou. Vooral daarom heeft Mesics besloten om het project voorlopig te blijven ondersteunen.

Perspectieven

Op korte en middellange termijn wil Père Okrou activiteiten organiseren voor jongeren en vrouwengroepen. Hiertoe overweegt hij om een zichzelf in stand houdend fonds (revolving fund) te organiseren. De financiering op basis van een lening van de winkel/slagerij kan hiertoe mooi uitgangspunt zijn.

Zimbabwe

Nog meer van onze projecten:

Volgend bericht
Zimbabwe