Over Mesics

Over Mesics

Mesics is een stichting volgens Nederlands recht, opgericht in 1998 onder nummer 27176042 van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Mesics heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN nummer is 816182334. Hierdoor zijn alle schenkingen aan Mesics vrijgesteld van schenkingsrecht en zijn donaties aan Mesics aftrekbaar voor de inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting.

Ontstaansgeschiedenis

De naam is een afkorting van het Latijnse begrip “Mens Sana In Corpore Sano”: een gezonde geest in een gezond lichaam. Mesics werd gesticht door Dirk Kam. Dirk is geboren in 1953, getrouwd met Pauline. Samen hebben zij drie dochters. Dirk studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn studie werkte hij als Junior Professional Officer voor United Nations Development Programme (UNDP) in Kinshasa, Zaïre/Congo. Sinds 1983 is hij mede-eigenaar en directeur van een aantal bedrijven die actief zijn in de internationale industriële toelevering.

De stichting van Mesics was het resultaat van drie jaar hechte samenwerking tussen Dirk en wijlen Pater Jan Heine. Pater Jan besteedde een groot deel van zijn leven aan het bestrijden van ondervoeding in ontwikkelingslanden door kleinschalige tilapiakweek te promoten. Tilapia is een tropische vis, vol essentiële voedingsstoffen als dierlijke eiwitten en proteïnen, en relatief makkelijk te kweken. Vooral zwangere vrouwen en jongere kinderen hebben veel profijt van een regelmatige consumptie van vis/tilapia. Hiermee wordt de goede ontwikkeling van hun hersenen en zenuwstelsel aanmerkelijk bevorderd.

Omdat hij de leeftijd van 80 gepasseerd was vroeg Pater Jan aan Dirk Kam om hem op te volgen. Zo werd Dirk voorzitter van de Tilapia International Foundation (TIF) in 1997. Door interne problemen binnen het bestuur van TIF trad Dirk Kam af en besloot in 1998 Mesics te stichten. Pater Jan Heine stond achter deze gang van zaken en aanvaardde het beschermheerschap van Mesics.

Het doel van Mesics

Het doel van Mesics is om kleinschalige projecten te ontwikkelen die zelfredzaamheid bevorderen. Mesics wil individuen en kleinere collectieven helpen om een goede balans te bereiken tussen economie en spiritualiteit, tussen mens en natuur, tussen lichaam en geest. Mesics richt zijn activiteiten vooral op vier landen in Afrika: Kenya, Uganda, Togo en Bénin. De landen Ivoorkust, Togo, Benin en Zimbabwe hebben Dirk en Pater Jan bezocht in 1997 en 1998. In overleg met Pater Jan worden de tilapia-activiteiten in Latijns Amerika en Azië opgevolgd door twee bevriende Duitse tilapiastichtingen. Van Zimbabwe, Ivoorkust en DR Congo heeft Mesics rond 2009 afscheid genomen.

In elk land werkt Mesics exclusief met een lokale partner. In alle landen, behalve Uganda, heeft Dirk deze partners leren kennen tijdens zijn bezoeken met Pater Jan. Aldus werkt Mesics nauw samen met de plaatselijke katholieke kerk, vooral in Bénin en Kenya, daarbij gebruikmakend van het goed georganiseerde en toegankelijke netwerk.

Mesics reageert voornamelijk op de verzoeken en prioriteiten zoals geformuleerd door de lokale partner. Hierbij veroorlooft Mesics zich om telkens weer één belangrijk criterium te herhalen: financiële zelfredzaamheid. Mesics wil niet afhankelijkheid creëren van financiering door Mesics. In tegendeel, telkens weer vraagt Mesics de partners in hoeverre de projecten kunnen overleven als Mesics er de volgende dag niet meer zou zijn. Dit criterium lijkt in bijna alle gevallen goed gerealiseerd.

Pater Jan overleed in 2000. Uit diepe waardering voor zijn persoon en zijn werk gaat Mesics door met het promoten van kleinschalige tilapiakweek. De ervaring leert echter dat deze projecten alleen slagen, indien de betrokkene geen inkomensgenererende verwachtingen heeft van kleinschalige tilapiakweek. De reden hiertoe is simpel: de bedoeling van kleinschalige tilapiakweek is niet het genereren van inkomen door verkoopbare vis te kweken, maar wel het genereren van gezond eigen voedsel.

Financieel

Het jaarlijkse budget van Mesics is ca € 200.000,-. Tot 2005 zijn alle investeringen door Mesics gedaan op basis van donaties. Hierbij werd altijd een vrij substantiële lokale bijdrage verwacht.

Vanaf eind 2005, na uitvoerig overleg met de partners, is besloten om inkomensgenererende projecten zoveel mogelijk op basis van leningen te financieren. Vooral de financiering van de modelboerderijen in Ivoorkust, Togo en Bénin wordt kritisch gevolgd. Dit om te vermijden dat er een neiging zou ontstaan om noodzakelijk geachte nieuwe investeringen aan te wenden om de dagelijkse exploitatie dekkend te maken. Vanzelfsprekend zou deze gang van zaken het criterium van financiële zelfredzaamheid geweld aandoen.

Mesics financiert zijn projecten door donaties van particulieren, goede doelen fondsen/stichtingen, bedrijven en serviceclubs. Mesics betaalt geen salarissen; als regel worden de reiskosten gedragen door de reizigers zelf. Aldus bestaan de enige beheerskosten van Mesics uit wat drukwerk en porti en de wettelijke bijdrage aan de Kamer van Koophandel. In totaal nog geen 0,5% van de totale inkomsten. Mesics publiceert elk jaar een financieel rapport met een accountantsverklaring. De belastingdienst heeft Mesics per 1.1.2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de nieuwe fiscale regelgeving zijn hierdoor alle schenkingen aan Mesics vrijgesteld van schenkingsrecht en zijn donaties aan Mesics aftrekbaar voor de inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting.

Organisatie

Per december 2023 bestaat het bestuur uit:

Dirk Kam (voorzitter)

Mario Pistone (Penningmeester)

Mariëlla Pistone (Secretaris), nevenfuncties:Specialist Filantropie Advies bij ABN AMRO MeesPierson

Steven de Clercq (bestuurslid), nevenfuncties: Coach, Lid van RvC Aliantus Zorg BV en Lid van bestuur FadeC

Madeline Dijckmeester (bestuurslid), nevenfuncties: Psycholoog en Relatietherapeut

Boldewijn Sloet (bestuurslid), nevenfuncties: board member Pezesha Ltd, directeur SolarNow

Margot Kam (bestuurslid), nevenfuncties: Foundations manager Amref Flying Doctors

Onze Tilapia ambassadeur is Liesbeth Land. Liesbeth is een goede vriendin van het eerste uur van Mesics.

Oud-voorzitter Margot Kam verbleef van april 2015 tm juni 2018 in Kenya voor haar werk voor Kam BV. Zij kon hierdoor haar werkzaamheden voor de Mesics projecten en Light Up A Village in Kenya voortzetten.
De doelstelling van Mesics blijft: het ontwikkelen van kleinschalige projecten die zelfredzaamheid bevorderen. Mesics wil individuen en kleinere collectieven helpen om een goede balans te bereiken tussen economie en spiritualiteit, tussen mens en natuur, tussen lichaam en geest.
De aanpak van Mesics is niet veranderd: onze lokale projectpartners stellen de prioriteiten en het bestuur neemt de uiteindelijke beslissingen.
De voorzitter houdt namens het bestuur toezicht op de juiste besteding van de gelden en behaalde resultaten en rapporteert hierover aan het bestuur.
Mesics ziet Margots verblijf in Kenya als een verdieping van de samenwerking tussen het Women’s Department van Meru en Mesics.

Tijdens de zomer van 2013 heeft een bestuursverandering plaatsgevonden. Jop van der Wiel heeft na 15 jaar afscheid genomen van Mesics. Jop vond het tijd om plaats te maken voor de volgende generatie, maar heeft aangegeven beschikbaar te blijven indien Mesics een beroep op hem zou willen doen. Mesics is Jop zeer dankbaar voor zijn werk en inzet voor Mesics. Mesics kijkt terug op 15 mooie en vooral vruchtbare jaren!

In 2003 organiseerde Mesics een samenkomst van de vijf partners van Mesics uit de Afrikaanse landen. Deze mogelijkheid tot uitwisseling, evaluatie en planning werd zeer op prijs gesteld. De 2e Conferentie vond plaats in 2006 in Meru, Kenya. De 3e Conferentie heeft plaatsgevonden in 2009 in Bénin.

Notarieel schenken!

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om via een onderhandse schenkingsovereenkomst te schenken. Dit hoeft dus niet meer via een notaris. Lijkt dit u wat voor Mesics? Neem vrijblijvend contact op via info@mesics.org of ga direct naar de belastingdienst.

Het RSIN nummer is 816182334.

Bank: ABN AMRO
Bank Nr. 52 84 76 173
IBAN: NL69ABNA0528476173
BIC: ABNANL2A

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Mesics.