Privacyverklaring

Stichting Mesics garandeert zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u aan ons doneert, onze website gebruikt of wanneer u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten;
 • zorgvuldig beveiligen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Stichting Mesics en de website van Stichting Mesics. Stichting Mesics is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u aan ons doneert vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de donatie op een juiste wijze te kunnen verwerken. De bewaartermijnen die wij hierbij hanteren zijn afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke bepalingen.

2. Communicatie

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt via e-mail of andere berichten, bijvoorbeeld via deze website, gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel.

3. Gebruik van onze website

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden gedurende maximaal 2 weken bewaard.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoeveel unieke bezoekers op de website komen en welke onderwerpen worden gelezen. Deze informatie is niet naar u persoonlijk te herleiden en wordt door ons niet gebruikt voor andere doeleinden.

4. Beveiliging

Stichting Mesics heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra waar Stichting Mesics gebruik van maakt verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Wij zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Margot Kam is verantwoordelijk voor de handhaving van het privacy beleid. Vanuit die functie is zij in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor het tijdig melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten minste één keer per jaar -mogelijkerwijs aansluitend aan het functioneringsgesprek- bespreken bestuur en medewerker(s) de privacy wetgeving en de bijbehorende manier van werken.

5. Uw rechten

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

6. Contactgegevens

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Stichting Mesics verantwoordelijk is. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring of ons privacy beleid zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Voor het beoordelen van verzoeken om financiële ondersteuning van onze partners, acht het curatorium het noodzakelijk de volgende documenten van de aanvragende organisatie te ontvangen en te verwerken (inzien en bewaren):

 • NAW gegevens
 • Naam, aanhef, mailadres en telefoon van de contactpersoon
 • Projectplan
 • Evaluatie rapport
 • IBAN van de organisatie

Deze gegevens worden door de aanvrager zelf digitaal  aangeleverd en niet door Mesics gewijzigd noch doorgegeven aan derden. Het aanleveren geldt als het verlenen van toestemming in de zin van de AVG. Het bewaren van deze gegevens gebeurt digitaal, zowel bij toekenning, aanhouding, of afwijzing van een donatie. Dat is noodzakelijk om het beleid en de uitvoering daarvan te kunnen verantwoorden en de eigen donatie-geschiedenis te kunnen doorzoeken. De gegevens van de contactpersonen die bij de aanvragende organisaties betrokken zijn worden voor geen enkel ander doel gebruikt, dan voor het beoordelen van de aanvraag en het onderhouden van contact met de organisatie tijdens de uitvoering en soms nadien voor een evaluatie of vervolg-aanvraag.

Aanvragen worden ontvangen door margot.kam@mesics.org en dgkkam@gmail.com. Beide email-adressen zijn beveiligd met een wachtwoord.

De NAW van het bestuur staan op beveiligde computers die uitsluitend toegankelijk zijn door de bestuursleden.

Er zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten met:

 • Antagonist
 • Netpack
 • MailChimp

Geen verwerkingsovereenkomst nodig ingevolge de AVG (zelf verwerkingsverantwoordelijk):

 • Accountant: Grip Accountants en Adviseurs
 • Banken: ABN AMRO

Contactgegevens e-mail: info@mesics.org

Mesics ontwikkeld kleinschalige projecten, die zelfredzaamheid bevorderen. Mesics wil individuen en kleinere collectieven helpen om een goede balans te bereiken tussen economie en spiritualiteit, tussen mens en natuur, tussen lichaam en geest.