Togo

Project titel: Mesics Togo

Locatie: Lomé en Aného

Project partner: Nicolas Aziafo Komi

BP 384, Lomé, Togo
Mobiel: + 228 906 59 37

Email: aziafok@yahoo.fr

Update 2020-2023

De samenwerking met Nicolas lijkt zich succesvol te ontwikkelen. Per jaar sponsort hij van ruim 200 kinderen het schoolgeld en waar nodig uniforms, boeken en schriften, transport, bijlessen, medische hulp etc. Mesics‘ bijdrage is ca 10.000,- euro per jaar; de eigen bijdrage van Nicolas ca 2.000,- euro.
Nicolas heeft een flinke promotie gemaakt op het ministerie. Hij wil nu een assistent aantrekken om een deel van zijn werk voor Mesics over te nemen. Hierover is nog geen besluit genomen.

Nicolas verzocht Mesics in 2020 om zijn nieuwe initiatief te ondersteunen: de exploitatie van een medische kliniek even buiten Lomé. Mesics is hier niet op ingegaan, onder het motto schoenmaker houd je bij je leest. Nicolas is de kliniek ‘Sainte Trinité’ is toch gestart en het lijkt goed te gaan.
Inmiddels is Mesics bevriend geraakt met de Togolees Perry Mollar, wonend en werkend in Den Haag. Perry heeft Nicolas en zijn kliniek bezocht in Lomé en heeft positief gerapporteerd.

Update 2013-2020

Deze periode wordt gekenmerkt door het definitieve afscheid van de samenwerking met voormalig projectleider Paul Sossa en chef Julien van het timmeratelier Menuiserie JS Kolping. De samenwerking met het weeshuis in Aného is ook beëindigd, in goede harmonie, nadat meelmolen en broodoven prima bleken te functioneren.
De samenwerking met Nicolas Aziafo is een succes gebleken, zodanig dat Nicolas de nieuwe projectleider is vanaf 2013 en zich op zijn eigen verzoek ‘Directeur de Mesics-Togo’ mag noemen, een organisatie die overigens formeel niet bestaat. Nicolas is ambtenaar op een ministerie. Met de door hem zelf opgerichte organisatie ASTH (Association de Santé Toute Humaine) heeft hij een mogelijkheid gevonden om diep in ruraal Togo gezondheidsdiensten te leveren. Tevens heeft hij een tiental scholen geïdentificeerd die hij structureel ondersteunt. Deze ondersteuning bestaat uit school fees, voorschotten voor leraren die hun salarissen niet op tijd krijgen, kleding/schooluniformen, fietsen, bijlessen Engels en wiskunde, individuele gezondheidszorg, etc. De bedragen waarmee Mesics Nicolas jaarlijks ondersteunt zijn bestemd voor zijn school programma en zijn opgelopen van 1600 euro in 2013 tot 9200 euro in 2020. Het jaarlijks aantal ondersteunde kinderen is gestaag gestegen van 30 in 2013 tot 205 in 2020.


In 2018 vroeg Nicolas ondersteuning om een kliniek op te richten. Dit heeft Mesics geweigerd. Nicolas heeft vervolgens met eigen middelen het kliniekje opgericht. In 2020, haar derde bestaansjaar, heeft de kliniek een positief resultaat behaald. Een mooi voorbeeld van eigen initiatief en zelfredzaamheid.

Update 2011/2012

2011 is een moeilijk jaar geweest voor Nicolas Aziafo, de interim projectcoördinator van Mesics in Togo. Het timmeratelier J.S. Kolping in Lomé is nog niet economisch rendabel. Het weeshuis in Aného draait daarentegen goed. De meelmolen is aangesloten en de broodoven werkt naar behoren. Met de opbrengt is een voorraadkast aangeschaft, zodat meer broden kunnen worden opgeslagen en verkocht. Mesics heeft echter wel besloten om Nicolas Aziafo als projectcoördinator van Mesics in Togo aan te houden.

Update  2010

2010 was een spannend jaar voor Mesics in Togo. Nicolas Aziafo was tot eind 2010 benoemd als interim coördinator van Mesics in Togo, nadat begin 2009 afscheid was genomen van Paul Sossa. Besloten is om Nicolas te vragen om interim te blijven tot medio 2011.

In 2010 hebben 3 projecten aandacht gekregen:

  1. Studiebeurs aan Nicolas ten behoeve van zijn Doctorat Agronomie t.w.v. 4.000 euro. KICI en Mesics hebben dit tezamen gefinancierd. De resultaten zijn bemoedigend; medio 2011 hoopt Nicolas zijn doctors titel te behalen. Hiermee hoopt hij beter te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van zijn land.
  2. Weeshuis Notre Dame in Aneho: Soeur Victorine Agbo heeft een gift van KICI t.w.v. 3.000 euro verkregen voor de aanschaf van een meelmolen. Helaas heeft de aanschaf nog niet plaatsgevonden omdat de gewenste molen nog niet op de lokale markt verkrijgbaar is. De verwachting is dat dit snel in 2011 zal gebeuren. De meelmolen zal de eerder gefaciliteerde broodoven goedkoop van meel kunnen voorzien.
  3. Timmeratelier “Menuiserie JS Kolping”: een sponsor verstrekte een lening t.w.v. 21.000 euro voor de aanschaf van 4 zaagmachines. Looptijd van de lening is 5 jaar met een rente van 5% per jaar. De eerste aflossing en rentebetaling zou voor 31.12.10 geschied moeten zijn, hetgeen niet is gebeurd. Ook de rapportage van de Menuiserie liet in 2010 enigszins te wensen over. Reden dus voor enige bezorgdheid.

Update 2009

Het besluit in februari 2009 om de samenwerking met partner Paul Sossa op te schorten was pijnlijk maar onvermijdelijk. Paul was niet in staat om de boerderij financieel zelfredzaam te maken. Ondanks jarenlange investeringen en ondersteuning bleek de boerderij niet met een positief resultaat te kunnen produceren. Ongelukkigerwijs waren voor dit besluit de eerste twee fases van het schoolproject op de boerderij aanbetaald en uitgevoerd: van het totale bedrag van € 70.000 was al € 20.000 aanbesteed aan de fundamenten en de eerste muren. Het doembeeld van een niet afgemaakt en verlaten project heeft zich helaas dus ook voor Mesics voor de eerste keer in haar ruim 10-jarige geschiedenis voorgedaan.

Drie kleinere projecten worden doorgezet tot in 2010:

  • Het timmeratelier “ Ménuiserie Kolping” in Lomé.
  • Het schoolgeld voor de Mastersopleiding Agronomie voor Nicolas Aziafo.
  • Broodoven voor het weeshuis van Soeur Victorine in Aného.

Begin februari 2010 zal voorzitter ook Togo bezoeken. Vervolgens zal besluitvorming plaatsvinden over het al dan niet continueren van Mesics activiteiten in Togo.

Achtergrond

In 1997 heeft Paul Sossa contact opgenomen met Pater Jan Heine, vanwege zijn wens om tilapiakweek in zijn geboortestreek rondom Zalivé te bevorderen. Sossa is er goed in geslaagd om kleinschalige tilapiakweek te introduceren bij families en een kliniekje.

In 2001 heeft Mesics besloten om de samenwerking met Sossa uit te breiden en gezamenlijk met hem te investeren in een boerderij bij Zalivé, “Ferme Ecole La Reine”, genoemd naar zijn overleden vrouw Reine. Deze beslissing is vooral gebaseerd op een aantal jaren van goede samenwerking met Sossa en vertrouwen in zijn deskundigheid en goede intenties.

Doel

Doel van de boerderij is om een regionaal centrum te creëren van productie, opleiding en inspiratie. Speciale aandacht gaat uit naar locale planten (dolicos lablab, leuchena en jatropha) en technieken om de bodem ecologisch en duurzaam te regenereren. Deze bodem is doorgaans totaal uitgeput door intensief gebruik van kunstmest en pesticiden.

Hopelijk zal dit goede voorbeeld door de omgeving overgenomen kunnen worden.

Financiële zelfstandigheid is een belangrijk criterium: de kosten van de dagelijkse exploitatie moeten worden gedekt door de opbrengst uit de productie. Grotere uitbreidingsinvesteringen kunnen van buitenaf gefinancierd worden.

Exploitatie

Producten: legkippen, varkens, tuinbouw, vruchten; 2 ha in regeneratie, in de loop van 2007 voor maïs geschikt.

Arbeid: 4 permanente arbeidskrachten, een variërend aantal tijdelijke krachten

Investeringen door Mesics: ca € 50.000,- ten behoeve van terrein, gebouwen, pick-up truck, 2 waterpompen, generator, waterput, watertoren, werkkaptiaal: totaal ca € 50.000,-

Locale bijdrage: arbeid, beheer, verschillende elementen ten behoeve van productie en beheer. Het totaal is moeilijk te kwantificeren.

Eigendom: Paul Sossa is eigenaar van het terrein en de investeringen.

Resultaten

De introductie van kleinschalige tilapiakweek is weliswaar een succes geweest, maar er kan niet geconcludeerd worden dat het zich automatisch verspreidt.

De Ferme Ecole La Reine heeft nog niet het gewenste niveau van financiële zelfstandigheid weten te bereiken, maar lijkt wel op de goede weg. Verschillende arbeidskrachten hebben hun opleiding op de boerderij gekregen en zijn vervolgens hun eigen weg gegaan.

De pogingen om de bodem te regenereren met locale planten en technieken worden met grote belangstelling gevolgd door de omgeving. Als de resultaten hiervan goed zijn, is het team van La Reine gereed om buren te helpen hetzelfde te ondernemen. Conclusies kunnen in de loop van 2008 worden verwacht.

Paul Sossa heeft een club van tomatenkwekers opgericht, met als doel om vooral de distributie van de tomaten efficiënter te organiseren.

Sossa is de chef van de “Famille Kolping” in Togo. Kolping is een liefdadigheidsorganisatie van Duitse oorsprong. Mesics ondersteunt twee projecten van Kolping in Togo: een meubelmakerij in Lomé en een winkel in Aného.

Er werd veel verwacht van de samenwerking met een lokale organisatie actief op het gebied van traditionele geneeskunst. Medicijnen op basis van geneeskrachtige kruiden en planten, met name ter bestrijding c.q. voorkoming van malaria, aids en lepra, worden geproduceerd. Helaas heeft deze samenwerking zich negatief ontwikkeld met nogal schadelijke gevolgen voor de boerderij. Mede hierdoor heeft de boerderij het niveau van financiële zelfstandigheid nog niet kunnen bereiken.

In 2007 is een start gemaakt met de bouw van een gasten verblijf voor stagiaires uit binnen- en buitenland.

Evaluatie (1998-2007)

Het feit dat de boerderij het niveau van financiële zelfstandigheid nog niet heeft bereikt vormt een bron van zorg, maar is tegelijkertijd begrijpelijk, gegeven de hierboven geschetste problematiek. Hierbij kwam ook nog bij de dreiging in 2006 van de vogelgriep: de kippenexploitatie is de kurk waar de boerderij op drijft.

Benin
Kenya

Nog meer van onze projecten:

Vorig bericht
Benin
Volgend bericht
Kenya